گواهی SSL معتبر و ارجینال

Positivessl - Single
 • نامحدود ✅ تعداد Reissue
 • آمریکا ✅ شرکت صادر کننده
 • یک دامنه ✅ تعداد دامنه
 • صدور آنی ✅ موعد تحویل
 • خیر ❌ پشتیبانی از دامنه IR
 • بله ❌ پوشش ساب دامین
 • خیر ❌ آدرس بار سبز
 • بله ✅ قفل سبز
 • ضروری نیست ✅ مدارک جهت ثبت
Positivessl - Wildcard
 • نامحدود ✅ تعداد Reissue
 • آمریکا ✅ شرکت صادر کننده
 • یک دامنه ✅ تعداد دامنه
 • صدور آنی ✅ موعد تحویل
 • خیر ❌ پشتیبانی از دامنه IR
 • بله ✅ پوشش ساب دامین
 • خیر ❌ آدرس بار سبز
 • بله ✅ قفل سبز
 • ضروری نیست ✅ مدارک جهت ثبت